Kontrolforanstaltninger 3

 

Podcasten omhandler arbejdsgiverens adgang til at foretage kontrolforanstaltninger af lønmodtagerne, herunder hvilke betingelser der skal være opfyldt.

Podcasten knytter sig til afsnit 1.5 om kontrolforanstaltninger i kapitel 5 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Afsnittet omfatter siderne 142 – 145.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 1.2 om Kontrolforanstaltninger i Ole Hasselbalchs Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 443 – 447.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 9.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. 2006.343 mellem LO for HK/Handel mod DA for HTS for A/S http://arbejdsretten.dk/media/9926/a2…

Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 i sag nr. 2010.51 mellem LO for 3F mod DA for Dansk Byggeri for A/S http://arbejdsretten.dk/media/1090487…

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag. nr. 2012.177 mellem LO for Dansk El-Forbund mod DA for Tekniq for A/S http://arbejdsretten.dk/media/1106404…

Arbejdsrettens dom af 2. december 2016 i sag nr. 2015.315 mellem LO for 3F mod DA for DI for A/S http://arbejdsretten.dk/media/1210373…

Den europæiske menneskerettighedsdomstols dom af 12. januar 2016 i sag nr. 61496/08 mellem Bărbulescu og Rumænien http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1…

Kontrolforanstaltninger 2

 

Podcasten omhandler arbejdsgiverens adgang til at foretage kontrolforanstaltninger af lønmodtagerne, herunder hvilke betingelser der skal være opfyldt.

Podcasten knytter sig til afsnit 1.5 om kontrolforanstaltninger i kapitel 5 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Afsnittet omfatter siderne 142 – 145.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 1.2 om Kontrolforanstaltninger i Ole Hasselbalchs Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 443 – 447.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 9.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Faglig voldgift af 23. februar 2000 mellem Dansk Sø-Restaurations Forening og Restaurationsbranchens Forbund mod DFDS A/S er hentet på Arbejdsretsportalen+ http://www.lovportaler.dk/

Kontrolforanstaltninger 1

 

Podcasten omhandler arbejdsgiverens adgang til at foretage kontrolforanstaltninger.

Podcasten knytter sig til afsnit 1.5 om kontrolforanstaltninger i kapitel 5 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Afsnittet omfatter siderne 142 – 145.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 1.2 om Kontrolforanstaltninger i Ole Hasselbalchs Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 443 – 447.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 8.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Den Faste Voldgiftsrets dom af 23. oktober 1913 er omtalt i Kort om kontrolforanstaltninger af Keld Burmølle og Linda Rudolph Greisen, 2013, DA-Forlag

Indsamling af informationer om jobansøgere

 

Podcasten knytter sig til afsnit 1.2 om Indsamling af informationer om jobansøgere i kapitel 10 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Emnet behandles på siderne 282 – 284.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 3 om Informationsudveksling vedrørende ansættelsen i Ole Hasselbalchs bog: Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 223 – 228.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 16.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Hvad må en arbejdsgiver spørge en ansøger om i forbindelse med en ansættelse?

Balancen mellem arbejdsgiverens interesser i at få belyst ansøgerens egenskaber bedst muligt og hensynet til ansøgerens privatliv, værdighed og integritetsbeskyttelse i bredeste forstand, er kernen i reguleringen af arbejdsgiverens adgang til indsamling af informationer om jobansøgere.

Ledelsesretten

Persondatalovens § 5 – proportionalitetsprincippet. Datatilsynets afgørelse af 9. februar 2004. Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2010

Persondatalovens § 29

Forskelsbehandlingslovens §§ 4 og 6

Ligebehandlingslovens §§ 2 og 13

Helbredsoplysningslovens §§ 2 og 6 og Højesterets dom af 9. juni 2015    http://domstol.fe1.tangora.com/S%C3%B…

ARD 18.12.2015 – SSP Technology

 

Arbejdsrettens dom af 18. december 2015 i sagen vedrørende virksomheden SSP Technology illustrerer, hvilke kriterier der tillægges betydning ved sondringen mellem vikarbureauarbejde og entreprise, og hvem der har bevisbyrden for, hvorvidt der er tale om vikarbureauarbejde eller entreprise.

Podcasten er optaget til studerende på valgfaget Arbejdsret – af Christian Jensen den 13.2.2016 i Odense.

Frasigelse af overenskomster

Om frasigelse af overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, stk.1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Podcasten knytter sig til afsnit 3.2 om overenskomstpligter ved virksomhedsoverdragelse i kapitel 4 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014. Afsnittet omfatter siderne 136 – 138.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 22.4.2 om Hvem er dækket af overenskomsten (dennes personlige gyldighedsområde)? i Ole Hasselbalch lærebog Arbejdsret fra 2013. Emnet behandles på side 358.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 23.1.2016 i Odense.

Lønmodtagers retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Udover lovteksten bygger podcasten på afsnit 1.3.2 om lønmodtagers pligter og rettigheder over for erhverver i kapitel 12 om ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet på siderne 359–361 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014.

Podcasten bygger endvidere på underafsnit 3 om identitetsændringer på arbejdsgiverside i afsnit XVI om ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet på side 208 i Ole Hasselbalchs lærebog Arbejdsret fra 2013.

Podcasten omhandler hverken virksomhedsbegrebet efter lovens § 1 eller afskedigelsesbeskyttelsen efter lovens § 3.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 17.1.2016 i Odense.

Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde

Videoen omhandler virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, herunder historie, direktivets anvendelsesområde, virksomhedsoverdragelseslovens § 1, de fire karakteristika, klassisk form for virksomhedsoverdragelse, salg af enkelte aktiver, overdragelse, entrepriseaftale, arbejdsgiverskifte, aktiehandel, fusion, økonomisk enhed og r

etspraksis om identitetskravet.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 1.3.1, siderne 357 til 359.

Podcasten er optaget den 28.12.2014.

Mindsteløn

Min

dsteløn omhandler Mindsteløn, Udstationeringsdirektivet, Udstationeringsloven, Regulering af mindsteløn, U2002.222Ø Bogense Efterskole og Lovgivning om løn.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Mindsteløn” fra lærebogens kapitel 11, afsnit 1, siderne 325 til 327.

Podcasten er optaget den 22.11.2014 i Odense.