Frasigelse af overenskomster

Om frasigelse af overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, stk.1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Podcasten knytter sig til afsnit 3.2 om overenskomstpligter ved virksomhedsoverdragelse i kapitel 4 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014. Afsnittet omfatter siderne 136 – 138.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 22.4.2 om Hvem er dækket af overenskomsten (dennes personlige gyldighedsområde)? i Ole Hasselbalch lærebog Arbejdsret fra 2013. Emnet behandles på side 358.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 23.1.2016 i Odense.

Lønmodtagers retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Udover lovteksten bygger podcasten på afsnit 1.3.2 om lønmodtagers pligter og rettigheder over for erhverver i kapitel 12 om ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet på siderne 359–361 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014.

Podcasten bygger endvidere på underafsnit 3 om identitetsændringer på arbejdsgiverside i afsnit XVI om ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet på side 208 i Ole Hasselbalchs lærebog Arbejdsret fra 2013.

Podcasten omhandler hverken virksomhedsbegrebet efter lovens § 1 eller afskedigelsesbeskyttelsen efter lovens § 3.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 17.1.2016 i Odense.

Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde

Videoen omhandler virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, herunder historie, direktivets anvendelsesområde, virksomhedsoverdragelseslovens § 1, de fire karakteristika, klassisk form for virksomhedsoverdragelse, salg af enkelte aktiver, overdragelse, entrepriseaftale, arbejdsgiverskifte, aktiehandel, fusion, økonomisk enhed og r

etspraksis om identitetskravet.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 1.3.1, siderne 357 til 359.

Podcasten er optaget den 28.12.2014.